jubilee_meetings::2024_01_22-3.md

22 januari 2024

Aanwezig: Ronny, Julie, Louise, Jesse

In plaats van te focussen op de individuele artiesten en de manier waarop zij met de mapping aan de slag gaan, nemen we de programma's in de 3 huizen waarmee we samenwerken als uitgangspunt. Die moesten immers hoe dan ook verder uitgewerkt worden.

We maken een programma (productie) in 3 presentatiecontexten, in plaats van meervoudige presentaties. Enigszins vergelijkbaar met Caveat in Lodgers/MHKA. NB suggestie vermijden dat we de tool gaan produceren van dit budget. Maar wel dat we de mapping tool leren gebruiken in collectieve werksessies) - en dat betaald indien de beurs wordt toegekend. We stellen een budget samen met een loonkost van om en bij 5000,-/deelnemer . Dit houdt in deelname aan de collectieve momenten. Vergoeding individuele oplaadsessies is wellicht niet haalbaar...

Productie voor collectieve invullen van de mapping + publieke momenten waarin we reflecteren op de vraagstukken die we tegenkomen. Daarom belangrijk dat de mapping reeds in gebruik is en dat er narratieven zichbaar zijn. Dit is ook belangrijk voor de relevantie van de publieke gesprekken. Dus op voorhand narratieven uitschetsen waar 1 of meerdere artistieke trajecten zichtbaar zullen worden. Tijd voorzien voor het zichtbaar maken (in dialoog met AC?).

Jubilee kunstenaars en de andere mapping partners zijn de gesprekspartners van het eerste uur die wat wordt gedeeld over de tool en hoe die evolueert, individueel meenemen in hun eigen discurieve praktijk en op die manier de mapping tool mee body geven.

Hoofdstukken / vragen die het programma kunnen structureren:

  1. Kaart als artistiek experiment (collectief vertelmedium) – de idee van counter mapping (geen statische kaart) – daaruit ontstaat een specifieke vormen en activiteiten (collectief cureren) – die een bepaalde gefragmenteerde verteldynamiek toelaten die relaties tussen de verschillende opgeladen documenten activeren vanuit de verschillende praktijken vb: publicatie tool, archivering, bibiografie, performance...

  2. Kaart als collectief instrument (intern beheer) – economisch gegeven - hoe dit te concretiseren: fair licence? open source? coop? – collectief cureren - een sociale dynamiek die aan de basis ligt van hoe de tool inhoud genereert, maar ook wordt beheerd – commoning and mutualism - collectieve,long-term financiering nastreven

  3. Kaart en haar publiek (distributie) Ecologie van onderzoekspraktijken Lokaal : onze peers (productie-presentatie) / het publiek / culturele partners Internationaal: federeren - buitenlandse collega's die momenteel actief zijn in het proto-type kunnen op termijn hun eigen kaart/lokale dynamiek ontwikkelen hoe dit samenhouden? hoe kan de kaart multipliceren...

Misschien voormiddag: theoretisch. Namiddag: wat leren we hiervan voor de mapping?

Verder + Séverine Dusollier? Europees onderzoek rond (co)eigenaarschap. Is misschien minder ver gegaan dan ze wilde op niveau van artistieke praktijken. Had gesprek met Kobe over Kadist.

  • Grégory Jérôme, FR project voor percentage toeristische sector voor cultuur.

concrete vraag naar julie & louise: hoe vanuit juridisch kader / denkpistes in schrijven van louise over co-creation en julie's tekst voor innoviris traject een basis leggen voor verder overleg/ collectieve momenten (workshops op basis van cases) voor dit dossier? julie checkt mogelijkheden om gesprek met severine dussolier verder te zetten, ook samen met louise, in die richting volgende week 29/01 en koppelt terug Louise: - Prof. Sunimal Mendis, werkt vooral rond co-authorship en auteursrecht van online platformen, dr. Sunimal Mendis | Tilburg University - Prof. Daniela Simone van Australië, werkt rond joint authorship, Daniela Simone — Macquarie University (mq.edu.au) - Prof. Benoît Michaux, UNamur, was co-reader van mijn thesis, Benoit Michaux – Résultat de recherche — Portail de la recherche de l'Université de Namur (unamur.be)

belangrijke bedenking van jesse - hoe niet opnieuw vervallen in reflectie maar ook vanuit het juridische verder gaan in de richting van productie hoe creeren we ruimte in dit programma om knopen door te hakken/ concrete pistes ook effectief te implementeren in het collectief beheer van de tool en cours de route?

Partnerschappen // Planning:

1/nadine: 4 gesprekken waarbij wij telkens 2 van de 4 gesprekspartners aanbrengen 2024: 2 voorjaar: gesprek met? ARTISTIEKE PRAKTIJK najaar: gesprek met? COLLECTIEF INSTRUMENT – juridische insteek meervoudig auteurschap?

2025: vroeg voorjaar: gesprek met Openbare Werken? DISTRIBUTIE/FEDERATIE na april: gesprek met f.eks?

2/Kunsthal: 2024: 2 x 1 week residentieplek ter beschikking – internationale gasten!! afgerond met presentatiemomenten voorjaar: f.eks – artistieke praktijk / mapping

najaar: Maria Francesa de Tulio – mapping als collectief intrument samen met Severine/Louise/Julie: de case Agency? Als collectief?

3/Openbare Werken 2025: april: presentatie van de mapping tool (als coop - gelinkt aan de geschiedenis van Vooruit?)

4/Muhka: 2024: verdere ontwikkeling van Shards // workshops & discussies

2025: programma rond - federeren - archiveren / collectiebeheer

5/Jubilee: Deelname collectieve programma's Workshops met en zonder AC: agenda af te stemmen op publiek programma Individuele activeringen vanuit ieders praktijk – buiten de aanvraag, gefinancierd door de uitnodigende instellingen.