jubilee_meetings::2022_01_18.md

18/01/2022

Julie, Ronny, Katleen, Zeynep, Jesse

Kritische vragen van Zeynep

 • Ontwikkeling & reflectie als functies niet te ambitieus voor een kleine artist-run organisatie? Niet meer voor residenties en academia? ontwikkeling en reflectie zijn altijd onderdeel van het artistiek werk - het opzet is ambitieus maar is ook een groeipad. Link met specifieke artistiek werk, dat gekenmerkt is door transdisciplinariteit en praktijkgebaseerde benadering. reflectie binnen deze context leidt tot anderssoortige inzichten en methodologieën. onderscheid met residenties in LT samenwerking met kunstenaars.

 • meerstemmig platform? verklaar nader

 • beleid en verantwoordelijkheden klinkt als code of conduct - verder in dossier wordt meer in detail gegaan omtrent arbeidsvoorwaarden, organigram...

-afbakening verantwoordelijkheden / hoe stroomt het zakelijke met het inhoudelijke? julie: taakbeschrijvingen jesse & julie heel belangrijk, ronny ook <-> dagelijkse leiding <-> collectieve directie. + organigram en vergoeding voor engagement van kunstenaars in structurele werking. hoe collectief er ook gewerkt wordt, er zijn heel duidelijke afbakeningen tussen dagelijkse leiding, collectieve directie, raad van bestuur...> organigram.

-individu-collectief. Conservatieven wat betreft horizontale organisatie zullen zich afvragen hoe evenwichtig dat precies verloopt.
hoe ontwikkeling en distributie van individuele werken verantwoorden in licht van collectief karakter van de organisatie?

onderstrepen van artistic research als onderdeel van het werk van de kunstenaar - dit is noodzakelijk een collectief proces. individuele praktijken zijn gestoeld op verschillende vormen van samenwerking.

individuele praktijken die in hun volledige praktijk ondersteund worden doen financieel ook een inbreng + de vraag is intern ook opgenomen in verschillende collectieve trajecten.

 • bepaalt Jubilee mee de thematiek van het onderzoek van de kunstenaar? wat is de invloed van de collectieve reflectie op individuele pratkijken? hoe keuze maken? belang van verscheidenheid, diversiteit maar inhoudelijke synergie zal steeds een doorslaggevende factor zijn. Jubilee bepaalt niet mee de thematiek van individueel werk maar kunstenaars worden wel benaderd vanuit de thematiek van een collectief onderzoekstraject waarmee een synergie bestaat.

/ geen expliciet productie-luik. is dit geen noodzakelijk onderdeel van een ontwikkelingstraject? definitie productie en ontwikkeling - productie is een heel ruim begrip, enkel de executieve productie wordt afgestoten.
Het vinden van fondsen en steun voor productie, co-producenten, presentatie- en distributiepartners zijn onderdeel van ontwikkeling. ! hoe is dit mogelijk voor een grote groep kunstenaars met een kleine werking? belang van collectieve artistieke directie in het maken van beslissingen welke tijd en aandacht we waaraan willen besteden.

 • verspreiding van collectief onderzoek? hoe gaat Jubilee om met hoger kunstonderwijs en artistiek onderzoek hierbinnen? wat is de meerwaarde van Jubilee op dit vlak? praktijkonderzoek staat centraler, methodologieën minder geformatteerd, verplichting van geschreven stukken zijn afwezig. experimenteel artistiek onderzoek is wat Jubilee wil ondersteunen - deze vorm van onderzoek is vandaag afwezig binnen academische context.

  EFAP er is geen concurrentiële relatie, Jubilee zoekt naar het creëren van ruimte voor anderssoortig onderzoek + belang benadrukken van artistiek onderzoek als 'werk', het verschuiven van grens van wat het werk van de kunstenaar is.

 • is Caveat/Emptor ook artistiek onderzoek, waar bevinden zulke projecten zich binnen de contouren van Jubilee? eerder begeleiding van artistieke onderzoeksprocessen. hoe kwaliteit bewaken van deze collectieve trajecten? artistiek onderzoek is onlosmakelijk verbonden met "praktijk", ervaringskennis - met collectieve onderzoekstrajecten wil Jubilee deze opnieuw plaatsen in hoe je opereert. daarnaast wordt het gegenereerde materiaal verder meegenomen en opgengesteld voor derden in kader van workshops, discursieve momenten, e.a. duidelijk maken wat de betekenis is van deze trajecten voor andere spelers op het veld.

 • EFAP - advanced practices, verwachtingen, welke belgische universiteiten? wat betekent het voor de partnerschappen van Jubilee van onderzoek zo naar voor te schuiven? Europees netwerk met duidelijke visie en bezorgdheid over kwantificeerbaarheid van kennis en EU policies hieromtrent.

 • associate kunstenaars? selectie - verhouding met core kunstenaars? krijg je geen elitaire bende als de core kunstenaars blijven beslissen wie en in welk traject associate kunstenaars binnenkomen? cfr. boven: link met thematiek van collectieve trajecten. deze worden geïnitieerd door 1 van de kernkunstenaars. risico ontstaat dat we zo binnen hun netwerken blijven MAAR deze momenten genereren ook publieke momenten waarop ontmoetingen ontstaan die deze netwerken overstijgen. bv. Katya Ev - samenwerking ontstaan vanuit de thematiek van Caveat, niet vanuit bestaand netwerk.

 • hoe ontstaan de thema's van het collectief onderzoek? in welke mate komen deze los van de thema's waarrond kernkunstenaars werken? tot nu toe erg gebonden aan deze thema's. naar toekomst toe mogelijkheden creëren om associate kunstenaars hierin een stem te geven. summer schools laten toe om organisaties in het buitenland te betrekken in het cureren en programmeren van deze momenten.

belangrijk om methodologieën aan te halen, niet enkel thematieken. ook bij de kernkunstenaars is er een grote diversiteit qua thema's maar de manier van benadering in hun praktijk is erg gelijklopend. Wat zijn die methodologieën dan? in dossier is er een basis. Visietekst Vincent: niet teveel over eigen praktijken spreken (valstrik)

 • inhoud van projecten: bv. waarom is er onderzoek nodig omtrent contracten?

 • publieksbereik van Jubilee - waarom zijn praktijkgerichte oplossingen voorbehouden voor de interne werking van Jubilee? artist-run structuren - interessse in deze manier van organiseren is beperkt en is vnl. een peer-publiek. daarnaast zijn elementen hiervan zichtbaar voor geïnteresseerde derden. website + newsletter. Betrokkenheid in verschillende netwerken in het veld. Doorstroom van informatie. In dialoog met andere organisaties "bereiken" van publiek.

 • practice based methodologie van Jubilee? wat betekent dit en hoe heeft dit een impact op onderzoekstrajecten omtrent onderwerpen als contracten, precariteit, socio-economische context? stem van de kunstenaar is heel vaak afwezig in discussies omtrent de socio economische context. een belangrijke ambitie in deze trajecten is de stem van de kunstenaar toelaten en een plaats geven.

 • adresboek van Jubilee? waarom ontwikkeling en reflectie niet uitbesteden? productie en distributie wil Jubilee in partnerschap met externe spelers, niet louter uitbesteden. ontwikkeling en reflectie wordt intern opgenomen, hier speelt het adresboek een rol in het mogelijk maken van deze processen, zeker wat betreft de collectieve trajecten.

 • practice what you preach? de manier waarop activiteiten vormgegeven worden en de thema's die hierin aan bod komen, worden soms op haast activistische wijze vertaald. is dit niet de rol van beleidsmakers, belangenbehartigers...? belang van de urgenties op tafel te blijven leggen als kunstenaars. niemand anders zal dit in onze plaats doen. Jubilee streeft ernaar de condities voor artistiek werk te creëren die beantwoorden aan bepaalde normen, die Jubilee voorop plaatst. stappen die ondernomen worden voor het sporen van front met back office.

 • hoe verklaar je dan dat Jubilee heel veel samenwerkt met freelancers? hoger bedrag van de aanvraag is net om dit te vermijden en bestaande, meer continue samenwerkingen binnen de structurele werking te bestendigen.

 • financiële onzekerheid in ontwikkelingsfase wegwerken via hogere aanvraag - is dit de enige mogelijke oplossing voor onzekerheid? andere opties: tax shelter - niet eens met ondergeschikt maken van inhoud aan financiële rentabiliteit van een project. financiële middelen voor ontwikkeling zijn beknopt - bedoeling om deze aan te vullen met co-producties e.a. middelen en op moment van presentatie en distributie deze terug te winnen.

 • waarom moet Jubilee gecureerd worden? is de rol van jesse niet vnl. algemene coördinatie? bepaald bewustzijn en inzicht in wat de werking van Jubilee nodig heeft is nodig om de rol van coördinatie op te nemen. gaat samen met representatie en belangrijker het initiëren van dialoog, samenwerking met relevante partners en peers.

 • hoe denken de kernkunstenaars nog tijd over te hebben voor hun eigen werk, naast collectieve trajecten, structurele werking en reflectie? deze dynamieken hangen samen. voor het collectieve en reflectie is er ondersteuning vanuit Jubilee + de thematieken voor collectieve trajecten worden gedistilleerd en geïnitieerd uit de individuele praktijk.

 • is er voldoende expertise om de organistie te leiden - artist profile van dagelijkse leiding? = samenwerking tussen verschillende profielen + soms ook externe experten (bv. boekhouding)

 • een jurist in dienst nemen lijkt een overbodige luxe - juridische ondersteuning kan evengoed extern? waarom juridisch coördinator? coördinator vanuit idee dat het juridische gezien wordt als een terrein waar samen op kan gereflecteerd worden eerder dan dat er sprake is van adviesverlening. het juridische vormt op die manier ook een onderzoeksterrein binnen de organisatie. geen overbodige luxe aangezien het niet mogelijk is onderzoeksgericht aan de slag te gaan met deze materie, vanuit de praktijk dicht bij het veld binnen andere instellingen zoals belangenbehartigers, academische context,... belang van LT samenwerking, creatieve aanpak en uitwisseling om te komen tot nieuwe oplossingen...

 • is er voldoende ruimte voor feedback en opvolging van trajecten? artist meeting: maandelijks: uitwisseling en feedback associate artists: feedback vindt plaats in kader van collectieve projecten en via de coördinator/jurist binnen de artist meeting. mogelijkheid om in de toekomst hun stem te vergroten in het creëren van het agenda voor de komende jaren. 'de kunstenaar zit aan het stuur' - Jubilee drijft op eigen initiatief, dus als een kunstenaar aanklopt met ideeën wordt daar rekening mee gehouden en gezocht naar manieren om te ondersteunen binnen het kader van de werking, maar Jubilee neemt niet zomaar de dingen in handen.

 • stages, samenwerking?

 • waarom zijn er dramaturgen nodig voor de collectieve trajecten? wat zijn dramaturgen? onderscheid met experts. rol in het naar buiten brengen van een collectief traject. inhoud van discussies 'in het midden houden', relevant houden voor de verschillende externe contexten, mee cureren van publieke output. verrijken en herkaderen van discussies vanuit hun respectievelijk perspectief en expertise.

 • is de collectieve leiding niet eerder een symbolische leiding als er maar 2 dagen per maand aan besteed worden? artist meeting + voorbereiding. dit gaat samen met coördinatie van collectieve projecten. (2d. / maand)

  samen 1d/week

 • aangezien tools al aanwezig zijn, is er dan nog zoveel budget nodig? om tools relevant te houden moeten ze continu ge-heractiveerd en afhankelijk van de situatie geherformatteerd worden.

 • betalen associate kunstenaars lidgeld? is onder discussie. reden van lidgeld voor kernkunstenaars.

 • waarom is er enkel een vaste vergoeding voor kernkunstenaars? dit komt voort vanuit het feit dat kernkunstenaars structurele verantwoordelijkheden opnemen en collectieve trajecten mogelijk maken. deze betrokkenheid ontneemt hen tijd die zou kunnen worden besteed aan het vinden van middelen voor ontwikkeling. daarom wordt een budget ingeschreven voor ontwikkeling voor de kernkunstenaars.

 • nut van lidgeld? hoe verhoudt zich dit tot wat kunstenaars 'terug krijgen'? reciprociteit - mogelijke evolutie in de richting van een coöperatief model. het lidgeld creëert een vorm van constructieve betrokkenheid.

 • waarom geen giften, schenkingen.... ? is dit geen optie of wordt nog niet in deze richting nagedacht? er is weinig interesse om ontwikkeling te ondersteunen. vrienden van Jubilee - de efforts, die nodig zijn om deze samen te houden gaan inkomsten te boven.

 • begroting tussenkomst / overdracht lidmaatschap/ budget voor 'handelsgoederen en grondstoffen' = samenvattende categorie?

 • productiekosten - inkomsten van presentaties etc. die hier tegenover staan?