Emptor::AOP1_what_does_it_mean_to_own?.md

external GUESTS

sarah van uxem louise C-mine / één van architecten?

risico/gevaar als tool om eigenaarschap te claimen

STRUCTUUR VAN DE DAG presentaties/discussies

AVOND - publiek moment 17h30 - 19h30 activatie van warmbed avondwandeling

tussenkomsten van "bewoners" bewoners van eerste woningen op de site kunstschool MAD (Pieter Vermeulen) CIAP/FLACC Stad Genk

-T & J 'new ways of governing'

economie/ impact van overheid door toekennen van vergunningen openbaarheid van bestuur = te passief vergunningsaanvraag - ondernemingsraad? cooperatieve? verwachtingen t.o.v. burgers vanwege overheden - hoe vermijden dat economisch beslissingsrecht een ecologisch recht wordt

vraag rond kunstenveld eigendom overeind houden?

landschapstekening / cartografie / map als 'enclosure' / hoe tool anders inzetten?

recht anders inzetten door anderssoortige kwalificatie

pleegvoogdijovereenkomst Kunsthal

kunst als commons

FR recht mogelijkheid om werk 'terug te nemen'/herroepingsrecht/ repurchase

spatial planning

governance platforms

consumptie >< activiteit

NFT topic is belangrijk om te tackelen dematerialisering - hoe connecteren met materiële? mogelijkheden om processen transparanter te maken?

https://medium.com/@alexczetwert/not-holding-my-nose-anymore-bb6e49c36af4

R&K wandelingen in SPA vertalen naar symposium (water/kunst/mapping) en online publicatie toevoegen van 'namen' à wandelpaden

natuur - cultuur wandelpaden (welke mogelijkheden zijn er om in te grijpen/ te wijzigen) verschillende posities (private - publieke) welke rechten kan een collectief claimen?

David Aubin - samenwerking rond 'digitale commons' kaart als 'enclosure' - hoe opnieuw common maken? mapping als vorm om nieuw begrip te creëren van 'eigendom' via 'commoning'

C&M statuut van de terril (vroeger eigendom van NV) = momenteel eigendom van bedrijf dat gespecialiseerd is in wassen van vervuilde grond werd aan hen verkocht met als doel de grond te wassen

mogelijk gemaakt om meer kolen uit te halen grond is verkeerd teruggelegd - verkeerdelijk opgehoogd sinds 25 jaar discussie met stad - omdat door op te hogen een onstabiele situatie is ontstaan IMPASSE stad wil terril terug in eigendom voorstel om terrein terug te nemen voor '1 miljoen' in ruil voor ophogingswerken op degelijke manier

verschillende activiteiten op de site sinds 25 jaar

contract voor 'warmbed' ('meubel' in landschap - vanuit vraag vanwege CIAP om arrivée op de site aan te kondigen) wordt beschouwd als 'tijdelijke installatie'

waardenkader voor het landschap zou mee overgedragen worden waardenkader: kan dit ingeschreven worden in de overdracht verplichting om te publiceren - en mogelijk maken voor derden om hierop beroep te doen... C&M willen niet noodzakelijk eigenaar blijven - doel is om instituten te activeren om 'verantwoordelijkheid' te nemen... hoe waardenkader geïntegreerd te krijgen in verdere ontwikkeling van de site? vragen rond beheer en toegankelijkheid 'winterslagse duivel' > mijnsteen - afval van extractie-activiteit precedent voor maakactiviteit op de site! - ipv plek voor kunst vanuit consumptie perspectief.

architecten ontwikkelen momenteel masterplan voor de site van C-mine vervolgproject - VELDWERKERS 3 KN die werken op de site (telkens 1,5 jaar) + lerend netwerk (PHD onderzoekers - 'transformatieprocessen - management > natuurlijke sites)

contract over eigendom of guardianship?

gesprek met CIAP en FLACC - eerste keer dat samen werk gerealiseerd wordt. Louise - architecten - aanwezig in april? niet economische waarde >< waardenkader voor de site vertekt vanuit activiteiten en relaties die al bestaan

vraag: - hoe collectief zijn positie kan handhaven t.o.v. publieke/private eigendom - hoe risico beheersen op gemeenschappelijke manier ipv het te zien als reden om gebied af te sluiten - contract als manier om waardenkader operatief te laten zijn / guardianship? - erfgoed bescherming voor landschap of praktijk van 'winterslagse duivel' als immaterieel erfgoed als manier om waardenkader werkbaar te maken en waarde van site cultureel te bepalen i.p.v. economisch/ - erfgoed > enkel bescherming van goederen niet de praktijk van bv. kuren

CIEL

Enkele thema's die mij op het eerste zicht in het oog springen i.k.v. ons project:

  • commons en de kwestie van 'gevaarlijke situaties' en aansprakelijkheid. Bv. de terril is instabiel en gevaarlijk, en dit is het argument om alle toeëigeningen te vermijden, maar de Alpen zijn ook gevaarlijk.

  • toegankelijkheid (of verwaarlozing?), de strategie van verkenning en de strategie van toeëigening/gebruik

  • identiteitsdragers (of erfgoed?), en de strategie van relaties en narratieven creëren, erkenning

De vraag naar "artistieke eigendom" is bij ons dan weer vooral belangrijk om een goede overdracht van een project te kunnen realiseren, iets over doel en middelen. Hoeveel of hoe vaak deze overdracht gebeurt is minder een probleem.

MAX - Toxiciteit en vervuiling en relatie met ontwikkeling - Wat betreft "artistiek eigendom" is het ook de vraag welke rol het immateriële waardenkader dat we binnen het project ontwikkelden kan spelen bij de overdracht van het materiële project. Hoewel (voorlopig) niet geformaliseerd in tekst, doet het gedachtegoed wel uitspraken over hoe werken en praktijken zich verhouden tot het landschap.

Over de NFT's/blockchain is er een project dat ik wat betreft eigendomsstructuren en natuur interessant vind en dat "gebruikt" maakt van digitale contracten om te werken naar vormen van autonoom eigendom voor natuurlijk entiteiten (link digitaal en materieel): https://www.terra0.org/ (zij testen verschillende dingen maar werken vooral aan de een bos dat eigenaar van zichzelf wordt door blockchain contracten) Ik zag dat zij ook bij weird economies waren uitgenodigd in het verleden.

Art. 3.50 Definitie Het eigendomsrecht verleent aan de eigenaar rechtstreeks het recht om het voorwerp ervan te gebruiken, hiervan het genot te hebben en erover te beschikken. De eigenaar heeft de volheid van bevoegdheden, behoudens de beperkingen die door wetten, verordeningen of door de rechten van derden worden opgelegd.